TOP 3 nejbizarnější vymáhání dětských dluhů: Fond oprav

Dětské dluhy byly a jsou českou ostudou, která nemá v Evropě obdoby. Mezi exekucemi od obcí, nemocnic či dopravních podniků jsme se ale setkali i s opravdu velmi bizarními situacemi, které vedly k vymáhání exekucí po dětech. Jako první vybíráme dětskou exekuci za nehrazení do fondu oprav.

KAUZA

Mezi zářím 2015 a lednem 2017 došlo k opakovanému neuhrazení fondu oprav a záloh na služby, které byly spojené s nájmem bytu. Vlastník bytu – Společenství domu (adresu neuvádíme), se rozhodlo žalovat i dítě obývající v tomto období pronajatý byt. Při soudním jednání bylo dítě zastoupeno pouze zákonným zástupcem, dítě mělo podle Okresního soudu v Sokolově zaplatit žalujícímu Společenství domu částku 61.313,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z částky.

Podívejte se na celý rozsudek z května 2017 níže. Je to další střípek z mozaiky dokládající formalismus soudů a jejich rozhodování. Je zjevné, že samosoudkyně ví o tom, že jde o dítě, viz:

"Ve věci bylo soudem nařízeno ústní jednání na den 25. 5. 2017. Žalovanému, resp. jeho zákonnému zástupci, bylo dne 10. 5. 2015 do vlastních rukou doručeno předvolání k tomuto jednání, jehož součástí bylo poučení o skutečnosti, že pokud se žalovaný k jednání bez důvodné a řádné omluvy nedostaví a navrhne-li to na jednání strana žalující, bude soud pokládat tvrzení obsažená v žalobě o skutkových okolnostech, týkajících se sporu, za nesporná a na tomto základě může o žalobě rozhodnout rozsudkem pro zmeškání. Žalovaný se k uvedenému jednání bez omluvy nedostavil. Soud proto vyšel z tvrzení uvedených v žalobě jako z tvrzení nesporných a na jejich základě rozhodl v souladu s žalobním návrhem, neboť se nejedná o věc, ve které by nebylo možné uzavřít a schválit smír dle § 99 odst. 1 o.s.ř., nárok žalobkyně uplatněný žalobou není v rozporu s žádnou kogentní občanskoprávní normou."

Rozsudek - Společenství domu žaluje dítě

ZA DĚTI BEZ DLUHŮ

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. | sady Pětatřicátníků 27 | 301 00 Plzeň | Česká republika | © 2020 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.